“წინა ზოლშია, ყოველ დღე იბრძვის” – რა ფოტოს აქვეყნებს ნუკი კოშკელიშვილი

ნუკი კოშ­კე­ლიშ­ვი­ლი “ინ­სტაგ­რამ­ზე” თა­ვი­სი ქმრის, ბენ­ჯი ჩე­ი­მის ფო­ტოს და ვრცელ პოსტს აქ­ვეყ­ნებს.

“არც პა­ნი­კას არ ავ­ყვე­ბი და არც არა­ფე­რი მსგავ­სი. გუ­შინ სა­ღა­მოს ვის­ხე­დით და ვსა­უბ­რობ­დით, აქ თბი­ლის­ში, სახ­ლში (იზო­ლი­ა­ცი­ამ გა­მა­ლო­თა და გა­მა­სუ­ქა). ვუ­ყუ­რებ­დი სტა­ტის­ტი­კებს და თით­ქოს იკლო და გა­დავ­წყვი­ტეთ რომ ერთი ორი კვი­რაც და მორ­ჩე­ბა ეს უბე­დუ­რე­ბა. მერე ვე­ლა­პა­რა­კე ბენს, რო­მე­ლიც წინა ზოლ­შია, იბ­რძვის ყო­ველ დღე!!! დღე­ში 100 ზე მეტი პა­ცი­ენ­ტი მი­დის მას­თან და ყვე­ლას სა­ვა­რა­უ­დო კო­რო­ნა აქვს.
სა­ნამ მე ვჭი­კ­ჭი­კებ­დი ჩე­მებ­თან და ვგეგ­მავ­დი ამ ყვე­ლაფ­რის დრო­ულ დამ­თავ­რე­ბას, მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი შე­იც­ვა­ლა, ამე­რი­კა უკვე მე­სა­მე ქვე­ყა­ნაა (ინ­ფი­ცი­რუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბით)და შე­სა­ბა­მი­სად წი­თელ ზოლ­შია… არ ვიცი და­ვა­ლა­გე თუ არა აზრი ან სა­ერ­თოდ არის თუ არა რამე აზრი ჩემს პოს­ტში. უბ­რა­ლოდ თქვენ გე­უბ­ნე­ბით, ძა­ლი­ან ვნერ­ვი­უ­ლობ, ამ დროს მარ­ტი­ვია თავი და­იც­ვა, ჩა­ი­კე­ტე სახ­ლში და იყა­ვი ტკბი­ლად, იტიკ ტოკე, იჭო­რა­ვე იცი­ნე. იქამ­დე ვიდ­რე სახ­ლში ვართ და­ცუ­ლე­ბი ვართ.
აი იმან რა თქვას ვი­საც ცხვი­რი აქვს გა­ხე­ხი­ლი სათ­ვა­ლის და პირ­ბა­დის­გან?! თქვენ თავ­საც საფრ­თხე­ში აყე­ნებთ, თქვენ ახ­ლობ­ლებ­საც და იმა­თაც ვინც დარ­ჩა სამ­სა­ხურ­ში თქვენ­თვის, მა­შინ როცა იღებთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას მა­ინც გახ­ვი­დეთ სახ­ლი­დან!!! #დარ­ჩი­სახ­ლში” -წერს ნუკი.

View this post on Instagram

არც პანიკას არ ავყვები და არც არაფერი მსგავსი. გუშინ საღამოს ვისხედით და ვსაუბრობდით, აქ თბილისში, სახლში (იზოლიაციამ გამალოთა და გამასუქა). ვუყურებდი სტატისტიკებს და თითქოს იკლო და გადავწყვიტეთ რომ ერთი ორი კვირაც და მორჩება ეს უბედურება. მერე ველაპარაკე ბენს @benjichaim , რომელიც წინა ზოლშია, იბრძვის ყოველ დღე!!! დღეში 100 ზე მეტი პაციენტი მიდის მასთან და ყველას სავარაუდო კორონა აქვს.. სანამ მე ვჭიკჭუკებდი ჩემებთან და ვგეგმავდი ამ ყველაფრის დროულ დამთავრებას, მაჩვენებლები შეიცვალა, ამერიკა უკვე მესამე ქვეყანა (ინფიცირულების რაოდენობით)და შესაბამისად წითელ ზოლშია… არვიცი დავალაგე თუ არა აზრი ან საერთოდ არის თუ არა რამე აზრი ჩემს პოსტში. უბრალოდ თქვენ გეუბნებით, ძალიან ვნერვიულობ, ამ დროს მარტივია თავი დაიცვა, ჩაიკეტე სახლში და იყავი ტკბილად, იტიკ ტოკე, იჭორავე იცინე. იქამდე ვიდრე სახლში ვართ დაცულები ვართ. აი იმან რა თქვას ვისაც ცხვირი აქვს გახეხილი სათვალის და პირბადისგან?! თქვენ თავსაც საფრთხეში აყენებთ, თქვენ ახლობლებსაც და იმათაც ვინც დარჩა სამსახურში თქვენთვის, მაშინ როცა იღებთ გადაწყვეტილებას მაინც გახვიდეთ სახლიდან!!! #დარჩისახლში

A post shared by Nuki Koshkelishvili (@nuki.koshkelishvili_official) on

კომენტარები

სხვა სიახლეები