“ეს დრო უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის” – ნოემბრის ასტროლოგიური მოვლენები

ახლა მზე მო­რი­ელ­შია, ნო­ემ­ბერ­ში გვაქვს სა­ინ­ტე­რე­სო მო­ნაკ­ვე­თი, რო­მელ­საც “დამ­წვა­რი გზა” ჰქვია, აგ­რეთ­ვე, ნო­ემ­ბერ­ში იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი. ერთი სი­ტყვით, ცხე­ლი ნო­ემ­ბე­რი გვე­ლო­დე­ბა და უმ­ჯო­ბე­სია, მომ­ზა­დე­ბუ­ლე­ბი დავ­ხვდეთ. რო­გორც წესი ყვე­ლა მოვ­ლე­ნა მოქ­მე­დებს ადა­მი­ან­ზე, მაგ­რამ ზო­გი­ერ­თზე გან­სა­კუთ­რე­ბით და ზოგ­ზე უმ­ნიშ­ვნე­ლოდ. გა­აჩ­ნია, პი­რად რუ­კა­ში რო­გორ გაქვთ გან­ლა­გე­ბუ­ლი პლა­ნე­ტე­ბი.

23 ოქ­ტომ­ბრი­დან მზე მო­რი­ელ­შია. მო­რი­ე­ლე­ბო, გი­ლო­ცავთ და­ბა­დე­ბის დღეს, გა­მარ­ჯვე­ბა­სა და მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას გი­სურ­ვებთ. მო­რი­ელს მარ­თავს ორი მა­მა­კა­ცუ­რი პლა­ნე­ტა მარ­სი და პლუ­ტო­ნი. მო­რი­ე­ლი არის ტრანსფორ­მა­ცი­ის, რე­ვო­ლუ­ცი­ის, კრი­ზი­სის, ტრან­სმუ­ტა­ცი­ის სიმ­ბო­ლო. ისვე გა­ნა­გებს პარტნი­ო­რე­ბის (საქ­მი­ა­ნი და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო) ფი­ნან­სებს, კრე­დი­ტებს, ბიზ­ნესს, ინ­ვეს­ტი­ცი­ას, მემ­კვიდ­რე­ო­ბას და ა.შ.

პლა­ნე­ტე­ბის გა­და­ად­გი­ლე­ე­ბის თვალ­საზ­რი­სით ნო­ემ­ბე­რი აქ­ტი­უ­რი არაა, მაგ­რამ სა­ინ­ტე­რე­სო ას­პექ­ტე­ბი – კარ­გიც და ცუ­დის – გვე­ლის პლა­ნე­ტებს შო­რის და კი­დევ რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო მოვ­ლე­ნა.

30 ოქ­ტომ­ბრი­დან 13 დე­კემ­ბრის ჩათ­ვლით მარ­სი მო­რი­ელ­შია. ეს დრო უნდა გა­მო­ვი­ყე­ნოთ ცვლი­ლე­ბე­ბის­თვის, მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის. მარ­სი ენერ­გი­ის, ბრძო­ლის, აგ­რე­სი­უ­ლო­ბის სიმ­ბო­ლოა. მო­ი­მა­ტებს კონ­კუ­რენ­ტუ­ლო­ბა, ბრძო­ლა სა­სურ­ვე­ლის მი­საღ­წე­ვად. ცვლი­ლე­ბე­ბი თუ გსურთ, უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ, მარ­სი კი ენერ­გი­ით აგავ­სებთ.

 

5 ნო­ემ­ბრი­დან 2022 წლის 7 მარ­ტის ჩათ­ვლით ვე­ნე­რა თხის რქა­ში იქ­ნე­ბა. აქვე მო­უ­წევს რეტ­როგ­რა­დუ­ლი ფაზა. 5-მდე ვე­ნე­რა მშვი­ლო­დო­სან­ში იქ­ნე­ბა და მოგ­ვინ­დე­ბა სა­კუ­თა­რი თა­ვის მე­ტად გა­ნე­ბივ­რე­ბა ბრენ­დე­ბით, ძვირ­ფა­სე­უ­ლო­ბით.

ახალმთავ­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით 5 ნო­ემ­ბერს 01:14-ზე, მო­რი­ე­ლის სა­მე­ფო – მე­ცა­მე­ტე გრა­დუს­ში. ამ დღეს იხ­სნე­ბა დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის დე­რე­ფა­ნი. ამ დღეს მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბი გვე­ლის. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი სპონ­ტა­ნუ­რო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს ის, რაც აქამ­დე შე­უძ­ლე­ბე­ლი გვე­გო­ნა. მზად იყა­ვით სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში სწრა­ფად გა­სარ­კვე­ვად. გირ­ჩევთ, ამ დღეს და პლუს/მი­ნუს 2 დღე ობი­ექ­ტუ­რად და გო­ნივ­რუ­ლად მო­აგ­ვა­როთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი. ის­წავ­ლოთ ჩე­მი­სა და თქვე­ნის გარ­ჩე­ვა. ახალმთვა­რე­ო­ბას მომ­დევ­ნო დღი­დან შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა: ფუ­ლის და­ბან­დე­ბა, ფი­ნან­სუ­რი ხარ­ჯის აღ­რი­ცხვა, შე­მო­სავ­ლის და­მა­ტე­ბი­თი წყა­როს მო­ი­ძი­ე­ბა.

მერ­კუ­რი მო­რი­ელ­ში იქ­ნე­ბა 6-24 ნო­ემ­ბრის შუ­ა­ლედ­ში. 6-მდე იქ­ნე­ბა სას­წორ­ში. ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში მე­ტად იქ­ნე­ბა დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა, თა­ნას­წო­რო­ბი­სა და ჰარ­მო­ნი­ის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის სურ­ვი­ლი. მო­რი­ე­ლი არის მა­გი­უ­რო­ბის, ძა­ლა­უფ­ლე­ბის, ძა­ლის სიმ­ბო­ლო. ადა­მი­ა­ნებს, ვი­საც მერ­კუ­რი მო­რი­ელ­ში ჰყავთ რენტგე­ნი­ვით შიფ­რა­ვენ ადა­მი­ა­ნებს. არ უჭირთ მათი გან­ზრახ­ვე­ბის ამოც­ნო­ბა. შე­უძ­ლი­ათ სხვა­დას­ხვა უმ­ცი­რე­სი დე­ტა­ლით ერთი მთლი­ა­ნი სუ­რა­თი შექ­მნა. 6-დან, როცა მერ­კუ­რი მო­რი­ელ­ში იქ­ნე­ბა, მო­ი­მა­ტებს სა­უ­ბარ­ში სარ­კას­ტუ­ლო­ბა. დე­ტა­ლებ­ში გარ­კვე­ბის სურ­ვი­ლი. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი დე­ტექ­ტი­ვე­ბის, გა­მო­ძი­ე­ბე­ბის, სა­ი­დუმ­ლო მა­სა­ლე­ბის­და­მი. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­აგ­ნოთ პა­სუ­ხებს თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან კი­თხვებ­ზე. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ეზო­ტე­რი­კუ­ლი სფე­რო­ე­ბის, ფა­რუ­ლი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის შეს­წავ­ლის, წვრილ­მა­ნებ­ში გარ­კვე­ვის სურ­ვი­ლი.

16 ნო­ემ­ბერს და­ი­წყე­ბა Via Combusta და გას­ტანს 22 ნო­ემ­ბრამ­დე. ყო­ველ­წლი­უ­რად მზე გა­დის ამ მო­ნაკ­ვეთს. სხვა­ნა­ი­რად მას “გველმჭე­რის” პე­რი­ოდსაც ეძა­ხი­ან, ეს არის უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოს პე­რი­ო­დი. უმაღ­ლე­სი ზო­დი­ა­ქოს თე­მა­ზე ადრე ვწერ­დით. სა­ინ­ტე­რე­სო ისაა, რომ მთავ­რის დაბ­ნე­ლე­ბა “ვია კომ­ბუს­ტა­ზე” ხდე­ბა და ბევ­რს მი­ე­ცე­მა ტრანსფორ­მა­ცი­ის, ახალ ეტაპ­ზე გა­დას­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა­სა და სავ­სემ­თავ­რე­ო­ბას ვე­ლო­დე­ბით 19 ნო­ემ­ბერს 13:02-ზე კუ­როს 28-ე გრა­დუს­ში. ეს არის მო­რი­ე­ლი-კუ­როს ღერძზე პირ­ვე­ლი დაბ­ნე­ლე­ბა. მთვა­რის კვან­ძე­ბი, მე­ო­რე­ნა­ი­რად მათ ქეთუ-რა­ხუს და აღ­მა­ვალ-დაღ­მა­ვალ კვან­ძებ­საც ეძა­ხი­ან, მო­რი­ე­ლი-კუ­როს ღერძზე მხო­ლოს 2022 წლის 18 იან­ვარს გა­დავ­ლენ. ამ პე­რი­ოდ­ში გა­ა­გაქ­ტი­ურ­დე­ბა ფი­ნან­სუ­რი, სა­ბან­კო, სა­ინ­ვეს­ტი­ციო სა­კი­თხე­ბი. აგ­რეთ­ვე, სა­და­ზღვე­ვო, სა­გა­და­სა­ხა­დო თე­მე­ბი. იყა­ვით ფრთხი­ლი ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში. ზო­მი­ე­რად და გა­აზ­რე­ბუ­ლად ხარ­ჯეთ ფული. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად გა­მო­გიჩ­ნდეთ შე­მო­სავ­ლის ახა­ლი, და­მა­ტე­ბი­თი წყა­რო.

მზე მშვილ­დო­სან­ში გა­და­ვა 22 ნო­ემ­ბერს, სა­დაც დარ­ჩე­ბა 21 დე­კემ­ბრამ­დე. მშვილ­დო­სანს იუ­პი­ტე­რი – დიდი ბედ­ნი­რე­ბის პლა­ნე­ტა – მარ­თავს. ის არის ცნო­ბი­ე­რე­ბის გა­ფარ­თო­ე­ბის სიმ­ბო­ლო. მარ­თავს სუ­ლი­ერ ზრდას, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა, უმაღ­ლეს გა­ნათ­ლე­ბას, სა­ზღვარ­გა­რე­თის თე­მებს: მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ემიგ­რა­ცია. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ამ პე­რი­ოდ­ში და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით უცხო ენე­ბით, ჩა­მო­ყა­ლიბ­დე­ბით, სად გსურთ სწავ­ლის გაგ­რძე­ლე­ბა. მოგ­ზა­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი კი თუ გამ­გზავ­რე­ბა რე­ა­ლუ­რად არ გა­მოგ­დით, კი­თხვით ან მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ზე გა­და­ცე­მე­ბის ყუ­რე­ბით და­იკ­მა­ყო­ფი­ლოთ.

მერ­კუ­რი მშვილ­დო­სანს ეს­ტუმ­რე­ბა 24 ნო­ემ­ბერს (12 დე­კემ­ბრამ­დე). აქ მერ­კუ­რი თავს უფრო ლა­ღად გრძნობს, ვიდ­რე მო­რი­ელ­ში. მო­გინ­დე­ბათ და­მა­ტე­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის, ცოდ­ნის მი­ღე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა და­ინ­ტე­რეს­დეთ უცხო ქვეყ­ნე­ბის ცხოვ­რე­ბის წე­სე­ბით, ჩვე­უ­ლე­ბე­ბით; ჩა­ე­წე­როთ უცხო ენე­ბის, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბის კურ­სებ­ზე. მო­ი­მა­ტებს ფი­ლო­სო­ფი­ურ და რე­ლი­გი­ურ თე­მებ­ზე სა­უბ­რის სურ­ვი­ლი და სა­უ­ბარ­შიც მე­ტად მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მხი­ა­რუ­ლი, ოპ­ტი­მის­ტუ­რი ტო­ნე­ბი. თუმ­ცა, აქვე გირ­ჩევთ, რომ და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი და არ მი­ა­ტო­ვოთ შუა გზა­ზე.

სა­ინ­ტე­რე­სო დღეა 26 ნო­ემ­ბე­რი. ეს არის დაბ­ნე­ლე­ბე­ბის შუ­ა­დღეა. ამ დღის­თვის არა­ფე­რი მნიშ­ვენ­ლო­ვა­ნი არ და­გეგ­მოთ. ზო­გი­ერთ ადა­მი­ან­ზე ამ დღის მოვ­ლე­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თოდ არ იქო­ნი­ონ გავ­ლე­ნა, ზოგ­ზე კი – მძაფ­რად. იყა­ვით და­ზღვე­უ­ლი.

ორი სი­ტყვით ნო­ემ­ბრის პო­ზი­ტი­ურ და რთულ დღე­ებ­ზე შევ­ჩერ­დეთ. კარ­გი დღე­ე­ბია: პირ­ვე­ლი, 6, 29-30 ნო­ემ­ბე­რი. ფრთხი­ლად უნდა იყოთ: 2, 4-5, 10-11, 13, 15, 19 ნო­ემ­ბერს (პლუს/მი­ნუ­სი 3 დღე), 21 და 26 ნო­ემ­ბე­რი. აქვე გე­ტყვით, რომ ნო­ემ­ბრის და­სა­წყის­ში არ შე­ი­ძი­ნოთ კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი და სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა.

წყარო:

კომენტარები

სხვა სიახლეები