11 ნოემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

949
SHARE

კურო

მთე­ლი დრო და ყუ­რა­დღე­ბა სამ­სა­ხუ­რის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს უნდა და­უთ­მოთ. და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. ეცა­დეთ, დღეს არა­ვის არა­ფერს და­პირ­დეთ, არ აი­ღოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა.

ტყუ­პი

“ცაში ფრე­ნა”, რა თქმა უნდა, კარ­გია, მაგ­რამ სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­საც ნუ და­ი­ვი­წყებთ. შე­იც­ვა­ლეთ ვარ­ცხნი­ლო­ბა, იმი­ჯი.

კირჩხი­ბი

შეხ­ვედ­რე­ბით დატ­ვირ­თუ­ლი დღე გე­ლით. ახ­ლობ­ლე­ბი მოს­ვე­ნე­ბის უფ­ლე­ბას არ მოგ­ცე­მენ, ყვე­ლას სჭირ­დე­ბა თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბა. თუმ­ცა, სა­ღა­მო მე­გობ­რებ­თან ერ­თად მხი­ა­რულ გა­რე­მო­ში უნდა გა­ა­ტა­როთ.

ლომი

სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ე­ბი, სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში მო­აგ­ვა­რეთ და დარ­ჩე­ნი­ლი დრო დას­ვე­ნე­ბას, მე­გობ­რებ­თან შეხ­ვედ­რა­სა და გარ­თო­ბას და­უთ­მეთ.

ქალ­წუ­ლი

კარ­გი დღეა ახა­ლი საქ­მე­ე­ბის და­სა­წყე­ბად, მაგ­რამ მო­ე­რი­დეთ ავან­ტი­უ­რა­სა და სა­ეჭ­ვო ადა­მი­ა­ნებ­თან ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გა­ფორ­მე­ბას. სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­რეთ.

სას­წო­რი

სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნი და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მთა­ვა­რია, გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მხარ­და­ჭე­რა, ისი­ნი რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ. და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში.

მო­რი­ე­ლი

მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ლი­დე­რი თვი­სე­ბე­ბი. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ურ­თი­ერ­თო­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდეგ სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. თუმ­ცა, და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი მე­უღლს ნუ აეჭ­ვი­ა­ნებთ.

მშვილ­დო­სა­ნი

იყა­ვით გუ­ლახ­დი­ლი გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მი­მართ, მაგ­რამ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მებ­სა და სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებს ნუ გა­ამ­ხელთ. გა­ი­ფარ­თო­ეთ სა­მე­გობ­რო წრე. კარ­გი დღეა შე­მოქ­მე­დე­ბით საქ­მი­ა­ნო­ბი­სა და ვარ­ჯი­შიც და­სა­წყე­ბად.

თხის რქა

მხი­ა­რუ­ლი დღე გე­ლით, უამ­რა­ვი საქ­მე გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი. მეტი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ ფი­ნან­სუ­რი დო­კუ­მენ­ტე­ბის მო­წეს­რი­გე­ბი­სას, ფული მო­ზო­მი­ლად ხარ­ჯეთ.

მერ­წყუ­ლი

შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის დღეა. დი­ლი­დან შე­იქ­მე­ნით სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­წყო­ბა და ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ მცი­რე უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს.

თევ­ზე­ბი

მხი­ა­რუ­ლი და ენერ­გი­უ­ლი ხართ, და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი, რათა უქ­მე­ე­ბი სურ­ვი­ლი­სა­მებრ გა­ა­ტა­როთ და და­ის­ვე­ნოთ. სა­ღა­მოს შე­უ­ა­რეთ მე­გობ­რებს, რათა შინ არ მო­ი­წყი­ნოთ.

FB კომენტარები

კომენტარი