სამი მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით, რომელსაც იდეალურად ესმის ქალის

ქა­ლის გა­გე­ბა რთუ­ლია, ამა­ზე არც არა­ვინ და­ვობს. იმი­ტომ, რომ ხში­რად ქა­ლებ­მა თა­ვა­დაც არ იცი­ან, რა სურთ ან რა­ტომ, მაგ­რამ მა­მა­კა­ცებს რომ ზო­გა­დად ქა­ლე­ბის ნაკ­ლე­ბად ან სა­ერ­თოდ არ ეს­მით ხოლ­მე ესეც უდა­ვო ჭეშ­მა­რი­ტე­ბაა. თუმ­ცა, სა­ი­მი­სოდ, რომ ქალს რა­ღაც დო­ზით მა­ინც გა­უ­გოს, ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელს მელ გიბ­სო­ნის პერ­სო­ნა­ჟი­ვით ფილ­მი­და “რა სურთ ქა­ლებს” – ჩარ­თუ­ლი თმის საშ­რო­ბით აბა­ზა­ნა­ში ჩახ­ტო­მა ნამ­დვი­ლად არ ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ამი­სათ­ვის მხო­ლოდ ის არის სა­ჭი­რო, რომ ეს უკა­ნას­კნე­ლი შე­სა­ბა­მის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე იყოს და­ბა­დე­ბუ­ლი… არ­სე­ბო­ბენ მა­მა­კა­ცუ­რი და ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რე­ბე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი მა­მა­კა­ცი სწო­რედ ქა­ლუ­რი ენერ­გე­ტი­კით მარ­თვა­დი ნიშ­ნით და­ი­ბა­და, მის­თვის გა­ცი­ლე­ბით მარ­ტი­ვი იქ­ნე­ბა გა­ი­გოს ქა­ლუ­რი ხუშ­ტუ­რე­ბი და ზო­გა­დად, ქა­ლის ფსი­ქო­ლო­გია…

ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან. რომ ამ მხრივ, სამი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია ყვე­ლა­ზე უფრო “და­ხე­ლოვ­ნე­ბუ­ლი” მკვლე­ვა­რი ქა­ლის სუ­ლის სიღ­რმე­ე­ბის…

კირჩხი­ბი – კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქოს მმარ­თვე­ლად მთვა­რე ით­ვლე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, მა­მა­კა­ცი კირჩხი­ბი, რაც არ უნდა მას­კუ­ლა­ნუ­რი გა­რეგ­ნო­ბა გა­აჩ­ნდეს მას, სუ­ლის სიღ­რმე­ში ფე­მი­ნურ ელე­მენ­ტებს მა­ლავს. იგი ემო­ცი­უ­რი, გულ­ჩვი­ლი და ფრთხი­ლია. ძა­ლი­ან ბუ­ტი­აა და ფაქ­ტობ­რი­ვად ისე­თი რა­მე­ე­ბი სწყინს, რაზე გაბ­რა­ზე­ბაც სხვა მამრს აზ­რა­დაც არ მო­უ­ვა. მის­თვის ქა­ლის ბუ­ნე­ბის გა­გე­ბა ძალ­ზე მარ­ტი­ვი საქ­მეა. ჯერ ერთი რომ არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ინ­ტუ­ი­ცი­ის პატ­რო­ნია; გარ­და ამი­სა, მთვა­რის გავ­ლე­ნით შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ეს­მის ქა­ლუ­რი ხრი­კე­ბის. სწო­რედ ამი­ტომ არი­ან მა­მა­კა­ცი კირჩხი­ბე­ბი ძალ­ზე ხში­რად ქა­ლე­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სული და გული. მათ ყო­ველ­თვის უამ­რა­ვი და­ქა­ლი და მე­სა­ი­დუმ­ლე ჰყავთ სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­ში. არი­ან არაჩ­ვე­უ­ლებ­რი­ვი ქმრე­ბი, მე­ო­ჯა­ხე­ე­ბი და მა­მე­ბი. თქვენ წარ­მო­იდ­გი­ნეთ და ამ ბოლო პუნ­ქტში ისი­ნი ქა­ლებ­საც კი არ უდე­ბენ ტოლს.

სას­წო­რი – თან­და­ყო­ლი­ლი დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბა, შარ­მი, უკონ­ფლიქ­ტო ბუ­ნე­ბა და ემო­ცი­ე­ბის აშ­კა­რად გა­მო­ხატ­ვის უნა­რი ეს ის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი თვი­სე­ბე­ბია რი­თაც მა­მა­კა­ცი სას­წო­რი ახერ­ხებს ქა­ლე­ბის გული უპი­რო­ბოდ მო­ი­გოს. იგი ლო­ი­ა­ლუ­რი და ძა­ლი­ან კომ­ფორ­ტუ­ლი პარტნი­ო­რია ნე­ბის­მი­ე­რი ქა­ლის­თვის. მას შე­უძ­ლია ისა­უბ­როს ისეთ თე­მებ­ზე რო­მე­ლიც ქა­ლებს მაგ­ნი­ტი­ვით იზი­დავს და აინ­ტე­რე­სებ – მოდა, ხე­ლოვ­ნე­ბა, გლა­მუ­რი, კი­ნე­მა­ტოგ­რა­ფია, ფო­ტო­ხე­ლოვ­ნე­ბა. ამას­თან ერ­თად იგი შე­სა­ნიშ­ნა­ვი კომ­პა­ნი­ო­ნია ქა­ლის­თვის შო­პინ­გის დროს. ასე­თი კაცი გა­სა­ო­ცა­რი ოს­ტა­ტო­ბით შე­გირ­ჩევთ თქვენ­თვის მო­სახ­დენ სა­მოსს და და­გეხ­მა­რე­ბათ ზო­გა­დად, იმი­ჯის შექ­მნა- ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ში. ყო­ველ­თვის მოგ­ცემთ რჩე­ვებს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში სირ­თუ­ლის წარ­მოქ­მნი­სას… მოკ­ლედ, იქ­ნე­ბა თქვე­ნი იდე­ა­ლუ­რი მე­გო­ბა­რი, თუკი თქვენ მას სა­უ­ბარს ქორ­წი­ნე­ბა­ზე არ ჩა­მო­უგ­დებთ.

თევ­ზე­ბი – მას შე­სა­ნიშ­ნა­ვად ეხერ­ხე­ბა ფსი­ქო­ლო­გის რო­ლის გა­თა­ვი­სე­ბა. შე­უძ­ლია სა­ა­თო­ბით ის­მი­ნოს ქა­ლის­გან დრა­მა­ტუ­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ის­ტო­რი­ე­ბი და ცრემ­ლიც წა­მოს­ცვივ­დეს ამ უკა­ნას­კნელ­თან ერ­თად “ან­ჰე­ფი­ენ­დუ­რი” ფი­ნა­ლის გამო. იგი სი­ა­მოვ­ნე­ბით ჩა­ერ­თვე­ბა სი­ტუ­ა­ცი­ის ანა­ლიზ­ში და შე­ეც­დე­ბა გა­პოვ­ნი­ნოთ გა­მო­სა­ვა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხე­დი­დან. მოკ­ლედ, რჩე­ვე­ბი გულ­მოკ­ლუ­ლი ქა­ლე­ბის­თვის მას ყო­ველ­თვის ბლო­მად მო­ე­ძებ­ნე­ბა. მაგ­რამ ამ დროს შე­საძ­ლოა სა­კუ­თარ ცხოვ­რე­ბა­ში შექ­მნი­ლი ქა­ო­სი­დან თა­ვად­ვე ვერ და­უძ­ვრე­ნია თავი. თუმ­ცა ეს თქვენ არ გე­ხე­ბათ. მთა­ვა­რია, რომ ამ კაცს ყო­ველ­თვის აქვს დრო და მოთ­მი­ნე­ბა სა­ი­მი­სოდ, რომ მოთ­მი­ნე­ბით მო­გის­მი­ნოთ, როცა თქვენ გჭირ­დე­ბათ ვინ­მე გუ­ლის გა­და­საშ­ლე­ლად… იგი არა­სო­დეს გაგ­კი­ცხავთ და გა­გაკ­რი­ტი­კებთ, რაც არ უნდა სა­ში­ნე­ლი სა­ი­დუმ­ლო გა­ან­დოთ და თუ შე­სა­ბა­მი­სად გა­აფრ­თხი­ლებთ, დიდი ალ­ბა­თო­ბით არც არა­სო­დეს გაგთქვამთ სხვას­თან.

წყარო:https://www.ambebi.ge

კომენტარები

სხვა სიახლეები