ვენერა კირჩხიბში გადადის: ვის ელოდება დაქორწინება და ვის კამათი ნათესავებთან, პროგნოზი ზოდიაქოს ყველა ნიშნისთვის

სიყ­ვა­რუ­ლის პლა­ნე­ტა ვე­ნე­რა 18 ივ­ლისს კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში გა­და­ვა 11 აგ­ვის­ტომ­დე. ვე­ნე­რა არის სიყ­ვა­რუ­ლი, ჰარ­მო­ნია, სი­ლა­მა­ზე და ფუ­ლიც. ვე­ნე­რა პი­რად რუ­კა­ში გვაჩ­ვე­ნებს რო­გორ უყ­ვარს ადა­მი­ანს და რო­გო­რი სიყ­ვა­რუ­ლი სურს პარტნი­ო­რის­გან. კირჩხი­ბი არის ემო­ცი­უ­რი ნი­შა­ნი, მას მთვა­რე მარ­თავს და გა­მო­დის, რომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სფე­რო­ში მო­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ემო­ცი­უ­რო­ბა, ჭირ­ვე­უ­ლო­ბა, ბუ­ტი­ა­ო­ბა. გარ­და ამი­სა, კირჩხი­ბი არის ოჯა­ხის, სამ­შობ­ლოს, მშობ­ლე­ბის სიმ­ბო­ლო. მო­გინ­დე­ბათ მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა თქვენს ოჯახ­ში, ახ­ლობ­ლე­ბის გვერ­დით, მათ­თან, ვის­თა­ნაც თავს მშვი­დად და უსაფრ­თხოდ გრძნობთ. გახ­შირ­დე­ბა ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბის სურ­ვი­ლი, ან – ოჯა­ხუ­რი ტრა­დი­ცი­ე­ბის აღ­დგე­ნის.

სა­ნამ ვე­ნე­რა კირჩხიბ­შია, გა­ა­ცა­ნით თქვე­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ოჯა­ხის წევ­რებს, კარ­გი პე­რი­ო­დია ნიშ­ნო­ბი­სა და ოჯა­ხის შე­საქ­მნე­ლად. მარ­ტო­ხე­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, ვის­თა­ნაც სუ­ლი­ერ სიმ­შვი­დეს მო­ი­პო­ვებთ, მო­გინ­დე­ბათ და­ქორ­წი­ნე­ბა და შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნა. ვე­ნე­რა ფუ­ლის სიმ­ბო­ლო­ცაა და გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, ფული სა­ჩუქ­რად მი­ი­ღოთ ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან.

თუ პი­რად რუ­კა­ში თქვენს ვე­ნე­რას და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტე­ბი აქვს, გაფრ­თხილ­დით, რომ არ გა­გი­ფუჭ­დეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. ნუ გა­იხ­სე­ნებთ წარ­სულ წყე­ნას. არ გირ­ჩევთ ახ­ლობ­ლე­ბის და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბას უყუ­რა­დღე­ბო­ბა­ში, ის­ტე­რი­კე­ბის მო­წყო­ბას. ვე­ნე­რა არის ტკბი­ლე­უ­ლიც და ნუ ეც­დე­ბით ცუდ გან­წყო­ბა­ზე მყო­ფი ტკბი­ლე­უ­ლის ჭა­მას, ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებს მო­ი­მა­ტებთ.

საფრ­თხი­ლო დღე­ე­ბია 26-28 ივ­ლი­სი, როცა ვე­ნე­რა ლი­ლიტს შე­უ­ერ­თდე­ბა და გაფრ­თხილ­დით, არ გახ­დეთ სიყ­ვა­რუ­ლის მსხვერ­პლი. სიყ­ვა­რუ­ლის სა­ხე­ლით არ გა­დად­გათ და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი ნა­ბი­ჯი. სიფრ­თხი­ლე მო­გე­თხო­ვე­ბათ ფულ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც. ერთი სი­ტყვით, სიყ­ვა­რუ­ლი­სა და ფუ­ლის მი­მართ ყუ­რა­დღე­ბა გვა­მარ­თებს ყვე­ლას.

ვერ­ძი

 

სი­ა­მოვ­ნე­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ ოჯახ­ზე ზრუნ­ვა, სა­ო­ჯა­ხო ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. ში­ნა­უ­რუ­ლი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბა. გა­ნა­ახ­ლეთ ინ­ტე­რი­ე­რი, თეთ­რე­უ­ლი; შე­ი­ძი­ნეთ სა­ო­ჯა­ხო, ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბი. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მშობ­ლე­ბის გვერ­დით, იზ­რუ­ნეთ მათ­ზე, გა­უ­ხა­ლი­სეთ ცხოვ­რე­ბა. თუ შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ხართ, გა­ა­ცა­ნით თქვე­ნი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი მშობ­ლებს, შე­იძ­ლე­ბა ოჯახ­ში ახა­ლი წევ­რი შე­მო­გე­მა­ტოთ ან შე­იძ­ლე­ბა შვი­ლი გე­ყო­ლოთ.

კურო

გახ­შირ­დე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი და-ძმებ­თან, მე­გობ­რებ­თან და ახლო მან­ძილ­ზე მგზავ­რო­ბა (პიკ­ნი­კე­ბი, ექ­სკურ­სია) მო­გა­ნი­ჭებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას. მი­ი­ზი­დავთ ყუ­რა­დღე­ბას თქვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით. სა­უ­კე­თე­სო დროა ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის­თვის. სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მეტი იაქ­ტი­უ­რეთ, მი­ი­ზი­დეთ მნახ­ვე­ლე­ბი. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი პარტნი­ო­რი ინ­ტერ­ნე­ტით გა­იც­ნოთ. ან შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­და­ი­ზარ­დოს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო­ში. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს ახლო მან­ძილ­ზე მგზავ­რო­ბა (პიკ­ნი­კე­ბი, ექ­სკურ­სია), თუნ­დაც რო­მან­ტი­კუ­ლი უქ­მე­ე­ბი მო­გა­ნი­ჭებთ სი­ა­მოვ­ნე­ბას.

ტყუ­პი

სა­ნამ ვე­ნე­რა კირჩხიბ­ში იქ­ნე­ბა, მო­გინ­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა; ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. თუ პი­რად რუ­კა­ში ვე­ნე­რას კარ­გი ას­პექ­ტე­ბი გაქვთ, ფული შე­გიძ­ლი­ათ და­ა­ბან­დოთ სარ­ფი­ან ბიზ­ნეს­ში. შე­ი­ძი­ნეთ ძვი­რად ღი­რე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბი, მაგ­რამ ფუ­ლის ფლან­გვას არ გირ­ჩევთ უსარ­გებ­ლო ნივ­თებ­ზე. მი­ი­ღებთ სა­სი­ა­მოვ­ნო სა­ჩუქ­რებს და ფულს ქა­ლე­ბის­გან. ან შე­იძ­ლე­ბა მან­დი­ლოს­ნებ­ზე და­გე­ხარ­ჯოთ ფი­ნან­სე­ბი. გა­ის­ტუმ­რებთ ვა­ლებს, კრე­დიტს.

კირჩხი­ბი

მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი შარ­მი; აღ­მოჩ­ნდე­ბით ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში და ეცა­დეთ, ყო­ველ­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნოდ, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს დრო, რომ მი­ი­ზი­დოთ სა­სურ­ვე­ლი პარტნი­ო­რი. სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ და მო­მა­ვა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი პარტნი­ო­რი დაკ­ვირ­ვე­ბით შე­არ­ჩი­ეთ. სა­უ­კე­თე­სო დრო გე­ლო­დე­ბათ, თუ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სფე­როს წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ხართ. არ გირ­ჩევთ ფუ­ლის ვალ­ში გა­ცე­მას.

 

ლომი

ვე­ნე­რა მო­გი­ტანთ ფა­რულ რო­მანს, ქორ­წი­ნე­ბას ან მი­მო­წე­რას. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა და­სას­ვე­ნებ­ლად გა­ემ­გზავ­როთ სხვე­ბის­გან ფა­რუ­ლად. მო­გინ­დე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბა ლა­მაზ ად­გი­ლას. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, მი­ი­ღოთ ფა­რუ­ლი ფული ან სა­ჩუ­ქა­რი – ფა­რუ­ლი თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლის­გან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, ვისი ვი­ნა­ო­ბის გამ­ხე­ლა­საც არ მო­ინ­დო­მებთ. აი, როცა ვე­ნე­რა ლომ­ში გად­მო­ვა, შე­იც­ვლე­ბა თქვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა და მა­შინ უკვე გა­მო­ამ­ჟღავ­ნებთ ყვე­ლა­ფერს.

ქალ­წუ­ლი

სურ­ვი­ლე­ბის, მიზ­ნე­ბის ას­რუ­ლე­ბას მო­გი­ტანთ ვე­ნე­რა. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, გა­აქ­ტი­ურ­დით სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში, რომ იქ გა­იც­ნოთ სა­სურ­ვე­ლი, თქვენ­თვის მი­სა­ღე­ბი ადა­მი­ა­ნი. შე­იძ­ლე­ბა გახ­დეთ ახა­ლი ჯგუ­ფის – შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი, სი­ლა­მა­ზის, მო­დის – წევ­რი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სიყ­ვა­რუ­ლი მე­გობ­რე­ბის წრე­ში ან მე­გობ­რე­ბის დახ­მა­რე­ბით აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ. ზოგს კი მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტი მო­გი­ტანთ ფულს.

სას­წო­რი

ვე­ნე­რა მო­გი­ტანთ სტა­ტუ­სის შეც­ვლას. თუ ხე­ლო­ვა­ნი ხართ შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ სა­ინ­ტე­რე­სო, პერ­სპექ­ტი­უ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რაც მა­ტე­რი­ა­ლურ სარ­გე­ბელს მო­გი­ტანთ. ან და­წი­ნა­უ­რე­ბა გე­ლით სამ­სა­ხურ­ში. შე­იძ­ლე­ბა პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში გქონ­დეთ ცვლი­ლე­ბა: და­ქორ­წი­ნე­ბა, შვი­ლის გა­ჩე­ნა. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ იმი­ჯი, ყო­ველ­დღე მიმ­ზიდ­ვე­ლი, ღი­მი­ლი­ა­ნი და ჰარ­მო­ნი­უ­ლი უნდა იყოთ. უარ­ყო­ფი­თი მო­მენ­ტი ისაა, რომ შე­იძ­ლე­ბა გა­აქ­ტი­ურ­დნენ კონ­კუ­რენ­ტე­ბი სიყ­ვა­რულ­შიც და სამ­სა­ხურ­შიც; ან გა­მომ­ჟღავ­ნდეს თქვე­ნი სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი. გა­ირ­კვეს, რომ არა­მიზ­ნობ­რი­ვად ხარ­ჯავთ სამ­სა­ხუ­რის ბი­უ­ჯეტს.

მო­რი­ე­ლი

მო­გინ­დე­ბათ ახ­ლის შეს­წავ­ლა, კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის ამაღ­ლე­ბა, სა­მოგ­ზა­უ­როდ გამ­გზავ­რე­ბა, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან და­მე­გობ­რე­ბა და უცხო კულ­ტუ­რის ახ­ლოს გაც­ნო­ბა. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ეგ­ზო­ტი­კუ­რი კერ­ძე­ბი­სად­მი, მო­გინ­დე­ბათ ყვე­ლა­ფე­რი უცხოს და­გე­მოვ­ნე­ბა. თუ ხე­ლო­ვა­ნი ხართ, შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბა გა­ი­ტა­ნოთ სა­ზღვარ­გა­რეთ. მი­ი­ღებთ ფულს უცხო­ე­თი­დან. მო­გინ­დე­ბათ სა­კუ­თა­რი წიგ­ნის და­წე­რა. თუ სა­სა­მარ­თლო საქ­მე­ე­ბი გქონ­დათ აღ­ძრუ­ლი თქვენს სა­სარ­გებ­ლოდ მოგ­ვარ­დე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა და­ფიქ­რდეთ მე­ო­რედ ოჯა­ხის შექ­მნა­ზე.

მშვილ­დო­სა­ნი

ცვლი­ლე­ბე­ბის პე­რი­ო­დი გე­ლო­დე­ბათ და გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, როცა ვე­ნე­რა და ლი­ლი­ტი ერ­თმა­ნეთს შე­უ­ერ­თდე­ბი­ან, და­ახ­ლო­ე­ბით 26-28 ივ­ლი­სის შუ­ა­ლედ­ში. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფი­ნან­სე­ბის მი­მართ. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიმ­ძფარ­დეთ ში­შე­ბი, რომ არ და­კარ­გოთ კა­პი­ტა­ლი. ნუ გახ­დე­ბით ფი­ნან­სუ­რად და­მო­კი­დე­ბუ­ლი გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე. ყუ­რა­დღე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ კრე­დი­ტე­ბი, და­ა­ბან­დეთ ფული. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ გრძნო­ბე­ბი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ; გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რი, მაგ­რამ აქაც სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, რომ არ გახ­დეთ მას­ზე ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად და­მო­კი­დე­ბუ­ლი.

თხის რქა

ვე­ნე­რას კირჩხიბ­ში ყოფ­ნის დროს და­ა­რე­გუ­ლი­რებთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან, კლი­ენ­ტებ­თან. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბი. თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მომ­სა­ხუ­რე­ბის სფე­როს­თან გა­მო­გიჩ­ნდე­ბი­ან ახა­ლი კლი­ენ­ტე­ბი და მათ­გან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. თუ მარ­ტო­ხე­ლებს პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა გსურთ, გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ და­წყვილ­დეთ. და­წყვი­ლე­ბუ­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ ერ­თმა­ნეთ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა.

მერ­წყუ­ლი

და­ა­რე­გუ­ლი­რეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. მო­ა­ლა­მა­ზეთ თქვე­ნი სა­მუ­შაო ზონა. საქ­მე­ე­ბი და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი ისე გა­და­ა­ნა­წი­ლეთ, რომ დას­ვე­ნე­ბის­თვი­საც დაგ­რჩეთ დრო. მე­ტად იზ­რუ­ნეთ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით მან­დი­ლოს­ნებ­მა. შე­იქ­მე­ნით ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი კომ­ფორ­ტი; კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ გა­თა­ვი­სუფ­ლდე­ბით ძვე­ლი წყე­ნის­გან, ში­შის­გან. ვე­ნე­რამ შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­ტა­ნოთ სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნი. ფი­ზი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად კარ­გი იქ­ნე­ბა დი­ე­ტის დაც­ვა, ვარ­ჯი­ში, ცეკ­ვა.

თევ­ზე­ბი

ვე­ნე­რა გი­ბიძ­გებთ დას­ვე­ნე­ბის­კენ და არა მუ­შა­ო­ბის­კენ. მო­გინ­დე­ბათ მეტი დრო­ის გა­ტა­რე­ბა შვი­ლე­ბის, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით. სა­უ­კე­თე­სო დრო გე­ლო­დე­ბათ ხე­ლო­ვან ნიშ­ნებს, სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია თქვე­ნი ნი­ჭის გა­მო­სავ­ლე­ნად. და­ფას­დე­ბა თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბა. ფული შე­იძ­ლე­ბა ჰო­ბიმ მო­გი­ტა­ნოთ. გა­ემ­გზავ­რეთ ლა­მაზ ად­გი­ლებ­ში, შვე­ბუ­ლე­ბა­ში. მარ­ტო­ხე­ლებს გე­ლო­დე­ბათ სა­კუ­რორ­ტო რო­მა­ნი. და­წყვი­ლე­ბუ­ლე­ბის ცხოვ­რე­ბა­ში მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კა. თუ გსურთ, სა­უ­კე­თე­სო დროა ჩა­სახ­ვის­თვის ან შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ შვი­ლი გე­ყო­ლე­ბათ. ნუ შე­ი­ძენთ ფუ­ფუ­ნე­ბის ნივ­თებს, ნუ გაფ­ლან­გავთ ფულს.

წყარო:https://www.ambebi.ge/

კომენტარები

სხვა სიახლეები